top of page
Eventium_Lizuri.png

 Aikamme ilmiöt peilaavat monin eri tavoin ongelmia keskustelukulttuurissa ja niiden välittömät vaikutukset näkyvät monimuotoisina haasteina ihmisten välisissä yhteistyösuhteissa, jaksamisessa, tuloksissa ja tuottavuudessa. 

Koulutus  auttaa ja oivalluttaa johtajaa henkilökohtaisessa kasvuprosessissa & antaa oivalluksia ja vinkkejä johtamistyöhön sekä ihmisten välisiin yhteistyösuhteisiin.

Eventium_Lizuri.png

Koulutus auttaa ehkäisemään erilaisuuden & persoonallisuuden diskriminointia. Se auttaa jokaista ymmärtämään syvemmin oman persoonallisuuden rakentumista ja tämän tiedon hyödyttävyyttä ihmissuhteiden johtamisessa.

Koulutus antaa vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten erilaisuutta johdetaan tuloksia tuottavasti?

  • Voinko oppia johtamaan minulle hankalia ihmisiä?

  • Mitä eroa on prosessien johtamisella ja johtamistaitojen prosessien johtamisella?

  • Johdanko sillä tiedolla, mitä minulla nyt on - vai johtaisinko taidolla sitä tietoa, jota voin saada?

Ymmärrä itseäsi-
luotsaa ihmisuhteita-

verkkokurssi Suomalaisesta

Kurssi sopii kaikille oman elämänsä johtajille ja johtajiksi haluaville,
jotka ovat valmiita kasvamaan ja kehittymään ihmisinä ja ihmissuhteiden johtajina.
Kurkkaa sisältö täältä.

Minja Wahlsten  kuva (7).png

Leadership kuuluu kaikille-
verkkokurssi työelämän tähdille !

Vähemmän stressiä-
enemmän energiaa.
Kaikille.

PSpe.png

JOHDA ITSEÄSI WORKSHOP-
VALMENNUKSEMME RYHMILLE

TOTEUTUS: Lähivalmennuksena- max. 10- 12 hlöä / ryhmä
HYÖDYT: Kurkkaa alta!
KESTO: 6 tuntia
Valmennus sisältää: Henkilökohtaisen Personal Pattern Inventory-PPI®-profiilin, valmennusmateriaalit ja esitehtävät
HINTA:  Pyydä tarjous

JOHDA ITSEÄSI
Jokaisen  ihmisen haastavin johdettava, 
on ihminen itse- that's for sure!
Stressaantuneena yhteys  on poikki itsen
ja yhteistyösuhteiden tuottavaan johtamiseen & kommunikointiin.  Stressikäytös saattaa näkyä ylikorostuneena kontrollointina & mikromanageeerauksena, turhautumisena ja omien arvojen saarnaamisena, ihmisenä hyväksytyksi tulemisen tarpeena, omien vahvuuksien liikakäyttämisenä jne. Kommunikointi erilaisten ihmisten kanssa saattaa olla haastavaa ja konfliktitkaan ei ole tavattomia. Muiden erilaisuus hämmentää.
 
VALMENNUKSEN JÄLKEEN 
Tietoisuus omasta potentiaalista, oman persoonallisuuden rakentumisesta ja  kyvyistä on noussut uudelle tasolle- tunnistat itsessäsi taitoja, vahvuuksia ja potentiaalia, jota et ole osannut aiemmin hyödyntää- sillä nyt tiedät MITEN sen teet Seuraavaksi opittua tietoa on alettava soveltaa arjessa- vietävä opitut prosessit oman itsen  & ihmissuhteiden johtamisessa käytäntöön.  Valmennuksen muutamia hyötyjä on mm. hminen kykenee sopeuttamaan oman kommunikointinsa aina yksilön sekä ryhmän tarpeita vastaavaksi, osaa tyydyttää psykologiset tarpeensa ja ennakoida omaa stressikäyttäytymistään tämän pohjalta. Osaa johtaa itseään, potentiaaliaan, ihmissuhteitaan ja työtehtäviään tuottavasti.

Johda itseäsi- johda tuottavuuttasi -    valmennussarja itsen johtamiseen

kasvattaa tehokkuutta | tarjoaa hyötyä |  lisää  tuottavuutta & tuloksia |edistää hyvinvointia | auttaa reflektoimaan | vahvistaa merkityksellisyyttäJ

Johtamisen kehittäminen ja johtajana kasvaminen alkaa aina oman itsen johtamisesta. Johtaaksesi tuottavasti ihmissuhteitasi - Sinun on aloitettava suhteesta itseesi ja tutustuttava oman persoonallisuutesi rakentumiseen- sen syihin ja seurauksiin.Valmennus sopii johtajalle, tiiminvetäjälle, asiantuntijalle ja jokaiselle ihmiselle joka, on valmis kehittymään ihmisenä- optimoimaan omaa kapasiteettiaan- oman itsensä ja ihmissuhteiden johtajana.Mitä enemmän opit tuntemaan itseäsi, käyttäytymistäsi- tapaasi reagoida, tuntea, toimia, ajatella, reflektoida ja muodostamaan mielipiteitä- sen enemmän opit tuntemaan muita ja luot tuottavia yhteyksiä muiden ihmisten kanssa.

HYÖDYT :

● Opit, mitkä asiat vaikuttavat henkilökohtaisiin motivaattoreihisi sekä niiden muuttumiseen.
● MITEN sinä mieluiten kuulisit asiasisällön, MITÄ sinulle puhutaan | mistä se johtuu : syy ja seuraus ?
● Opit tunnistamaan luontaiset vahvuutesi ja tilanteet, jolloin niistä  tulee heikkouksiasi.
● Opit tunnistamaan Sinulle ominaisen tavan suodattaa ympäristöäsi ja sen vaikutusta / merkitystä  omaan kommunikointiisi.
● Opit ymmärtämään oman stressikäyttäytymisesi syitä, seurauksia sekä ennakoimaan ja ehkäisemään sitä.
● Opit tunnistamaan, mitkä tekijät pitävät Sinut vireessä ja motivoituneena
● Saat itsellesi työkaluja ja menetelmiä kasvaa ja kehittyä ihmisenä.
● Opit hyödyntämään kokonaisvaltaisemmin Sinussa  olevia luonteenpiirteitä ja näkemään niiden mahdollisuudet tuottavuutta lisäävinä ominaisuuksina itsessäsi ja muissa ihmisissä.

PSpe.png

JOHDA YHTEISTYÖSUHTEITA
& RYHMÄDYNAMIIKKAA  WORKSHOP- ​VALMENNUKSEMME RYHMILLE

TOTEUTUS: Lähivalmennuksena- max. 10- 12 hlöä / ryhmä
HYÖDYT: Kurkkaa alta!
KESTO: 6 tuntia
Valmennus sisältää: Henkilökohtaisen Personal Pattern Inventory-PPI®-profiilin, valmennusmateriaalit ja esitehtävät
HINTA:  Pyydä tarjous

JOHDA RYHMÄDYNAMIIKKAA
Kun kommunikointi muiden kanssa ei suju tai Ihminen kommunikoi vain itselleen mieluisimmalla tavalla / ihminen  ei ymmärrä eikä tunnista  omia motivaattoreitaan & ajautuu helposti stressiin ja konflikteihin muiden ihmisten kanssa- tämä valmennus auttaa ratkaisemaan nämä haasteet. 
Tai mikäli henkilö liikakäyttää  omia vahvuuksiaan-muuttaen ne heikkoudekseen ja alkaa samalla sabotoida muita ihmisiä käytöksellään / ei  kykene näkemään muiden ihmisten erilaisuutta- heidän vahvuutenaan- tämä valmennus on suorastaan välttämätön tuottavuuden ja yhteistyösuhteiden parantamiseksi.
 
VALMENNUKSEN JÄLKEEN 
Yksilötasolla Ihminen kykenee sopeuttamaan oman kommunikointinsa sekä yksilön että ryhmän tarpeita vastaavaksi, osaa tyydyttää psykologiset tarpeensa ja ennakoida omaa stressikäyttäytymistään tämän pohjalta. 
Osaa johtaa itseään, ihmissuhteitaan ja työtehtäviään tuottavasti.

Johda ryhmädynamiikkaa-  valmennussarja ihmisten johtamiseen

kasvattaa tehokkuutta | tarjoaa hyötyä |  lisää  tuottavuutta & tuloksia |
edistää hyvinvointia | auttaa reflektoimaan | vahvistaa merkityksellisyyttä


Kyetäksesi motivoimaan erilaisia ihmisiä-
sinun on ensin oltava selvillä - mikä heitä motivoi. 
Ihmissuhteen ja ryhmän johtaminen edellyttää Sinulta kommunikointi- ja motivointitaitoja sekä kykyä ratkaista ja ehkäistä konflikteja.
 
Johtaaksesi tuottavasti muita ihmisiä ja erilaisia persoonallisuuksia- Sinun on opeteltava kuulemaan asioita, tilanteita, tapahtumia ja mielipiteitä- kuten muut ne kuulevat.

Opeteltava sopeuttamaan omaa kommunikointiasi ja viestintääsi siten- kuinka muut ihmiset  mieluiten kuulisivat Sinua. 
Opit käytännöllisiä menetelmiä ja taitoja- vaikuttaaksesi omalla kommunikoinnillasi toisen ihmisen motivoimiseen ja saat keinoja- ohjataksesi toisia ihmisiä pois stressistä.

HYÖDYT:

● Opit tunnistamaan toiselle ihmiselle mieluisimman ja motivoivimman tavan kommunikoida- tunnistamalla ihmisisten yksilöllistä tapaa havainnoida ympäristöään. 
● Opit tunnistamaan ihmisissä  " olevaa energiaa " = tunnistamaan erilaisia kerroksia ihmisissä-  jotka ovat "kimppuja " - erilaisista luonteenpiirteistä- näkyvimmistä, vielä piilossa oleviin.
● Opit, että ihmisten persoonallisuutta voi johtaa-  tunnistamalla käyttäytymistä- havainnoimalla vahvuuksia & luonteenpiirteitä, ilmaisua
● Opit tunnistamaan erilaisia stressikäyttäytymismalleja ja opit käytännöllisiä menetelmiä ja taitoja, joiden avulla pystyt kommunikoimaan tuottavasti muiden ihmisten kanssa- kutsumaan heitä pois stressistä.​​
● Opit menetelmiä ja saat työkaluja, KUINKA sanot toiselle ihmiselle sen asiasisällön, MITÄ sanot & mikä on tuottavin kommunikointityyli yhteyden saamiseksi muihin ihmisiin.
● Opit ymmärtämään ja " sietämään " erilaisuutta - mistä se johtuu, mitä siitä seuraa ja opit luomaan tuottavia yhteyksiä kaikenlaisten ihmisten kanssa.
● Opit johtamaan erilaisia ihmissuhteita-  lisäät omaa ja muiden ihmisten hyvinvointia sekä tuottavuutta.

bottom of page