top of page
snadi2.png

Keskustelukulttuuria &
yhteistyösuhteita

JOHDETAAN TAIDOILLA

Maailma janoaa edelleen esikuvia-

ihmisiä, jotka johtavat itseään taidokkaasti suuremman edun ja muiden hyväksi.

Rakenna osallistavaa kulttuuria-johda esimerkillä !

Johtamistaitoja tarvitaan oman itsen, ihmissuhteiden ja sidosrymien tuottavaan johtamiseen. Johtamisen kriittisimpinä taitona pidetään sosiaalisia ja tunneälykkyyttä vaativia johtamistaitoja, jotka vaativat harjoittelua. Valmentavaan ja ihmisiä osallistavaan ja palvelevaan työotteeseen ei riitä, että puhuu jostain- on myös osattava myös näyttää, mistä puhuu.

Oma kapasiteetti, enempää kuin muissa ihmisissä oleva potentiaali eivät vielä takaa tuloksia, ellet johtajana osaa hyödyntää & johtaa niitä tuottavasti. Nyt on aika kääntää suoritusten ja saavutusten mindset kohti kasvua ja kehittymistä. -On aika opetella uusia taitoja, oman itsen ja yhteistyösuhteiden tuottavaan johtamiseen.

Tässä johtamistaitoja vahvistavassa People Skills- koulutuksessa viet Leadership-taitosi kokonaan uudelle tasolle ja suoraan käytäntöön! Kasvatat tietoisuutta oman itsesi ja johdettaviesi persoonallisuuden monipuolisesta rakentumisesta & sen tuottavasta johtamisesta, Leadership- taitojen avulla.

Mitä konkreettisiä työkaluja koulutuksissa otetaan haltuun?

 • Opit tunnistamaan ja ymmärtämään ihan uudella tavalla vahvuuksiasi- niiden muuttumista heikkoudeksi eri yhteyksissä ja käyttämään monipuolisesti eri ominaisuuksia itsessäsi.

 • Opit ymmärtämään, miten ja miksi, eri motivaatiotarpeet, liittyvät erilaisiin vahvuuksiin. Saat työkaluja ja keinoja- kuinka valjastat eri ominaisuudet käyttöön- viet ne osaksi toimintaa.

 • Saat arkeen vietäviä työkaluja, miten johdat erilaisia ihmisiä, kuten he mieluiten haluavat itseään johdettavan.

 • Opit ymmärtämään nyansseja ja eroja kuulija- ja tarvelähtöisen viestinnän vaikuttavuuteen. Saat tippejä, kuinka kommunikoit yksilöllisesti, yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Opit tunnistamaan ne osa-alueet, jotka vaikuttavat aina yhteistyön sujuvuuteen, viestinnän vaikuttavuuteen  ja keskustelukulttuurin rakentumiseen- ihmisten välisissä suhteissa.

Koulutuksen TOP 5 hyödyt osallistujalle :

 • Parannat kommunikointitaitojasi ja opit vuorovaikuttamaan kuulijalähtöisesti.

 • Opit ratkaisemaan konflikteja nopeasti ja ymmärtämään paremmin niiden syy-seuraussuhteita.

 • Opit käyttämään useita tehokkaita kommunikointi- ja motivaatiokeinoja ja työkaluja, rakentaaksesi erilaiset ihmiset huomioivan, tuottavan ja turvallisemman työkulttuurin.

 • Opit rakentamaan luottamuksellisia suhteita erilaisten ihmisten kanssa, motivoidaksesi ja johtaaksesi  ihmissuhteita, kuten muut toivovat itseään johdettavan.

 • Opit tunnistamaan omia ja muiden ihmisten erilaisia motivaatiotarpeita ja tyydyttämään niitä positiivisesti - välttämään niiden tyydyttymistä negatiivisesti, sttessikäytöksenä.

Koulutuksen TOP 5 hyödyt organisaatiolle :

 • Auttaa johtajaa sekä työntekijöitä ehkäisemään omaa stressikäyttäytymistä ja ymmärtämään muiden ihmisten negatiivisen käytöksen taustalla olevia syy-seuraussuhteita- ryhmädynamiikka parantuu ja kulttuuri kehittyy.

 • Auttaa vähentämään hierarkiaa, lisää yhteistyökykyä, helpottaa yhteydenpitoa konsernitason eri liiketoimintojen ja ihmisten välillä.

 • Madaltaa byrokratiaa ja poistaa turhia ennakkoluuloja ja esteitä ihmisten välisessä yhteistyössä- ihmisten, asioiden, resurssien ja prosessien johtamisessa.

 • Antaa organisaatiolle valmiuksia esimerkillä johtamisen hyödyistä, osana työssä viihtymistä, työnantajan vetovoimaisuutta ja lisää henkilöstön sitoutuneisuutta

 • Lisää psykologista turvallisuuttaja antaa työkaluja sen rakentamiseksi, kasvattaa resilienssiä ja auttaa taklaamaan ja ennakoimaan psykososiaalisia kuormitustekijöitä.

Eventium_Lizuri.png

Miten ja millä tavoin me pystymme  keskustelemaan erilaisista arvoista, lähtökohdista ja mielipiteistä -  silti saavuttaa yhteisiä tavoitteita?

Entä mitä tarkoitetaan ilmaisun  taidolla ja mitä ihmettä tarkoittaa kommunikointiprosessi?

 • Mitkä kolme osa-aluetta vaikuttavat aina vuorovaikutuksen onnistumiseen?

 • Mitä mielentilan johtaminen tarkoittaa ja miten se käytännössä vaatii?

 • Sananvapaus ja ilmaisun taito- mikä combo! - Keneltä se onnistuu?

 • Tippejä ja työkaluja keskustelun johtamiseen - erilaisuutta arvostavan ilmapiirin rakentamiseen.

Eventium_Lizuri.png

Koulutus auttaa ehkäisemään erilaisuuden & persoonallisuuden diskriminointia. Se auttaa jokaista ymmärtämään syvemmin oman persoonallisuuden rakentumista ja tämän tiedon hyödyttävyyttä ihmissuhteiden johtamisessa. Koulutus antaa vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Miten erilaisuutta johdetaan tuloksia tuottavasti?

 • Voinko oppia johtamaan minulle hankalia ihmisiä?

 • Mitä eroa on prosessien johtamisella ja johtamistaitojen prosessien johtamisella?

 • Johdanko sillä tiedolla, mitä minulla nyt on - vai johtaisinko taidolla sitä tietoa, jota voin saada?

Ymmärrä itseäsi-
luotsaa ihmisuhteita-

verkkokurssi Suomalaisesta

Kurssi sopii kaikille oman elämänsä johtajille ja
sellaisiksi haluaville-
ihmisille, jotka ovat valmiita kasvamaan ja kehittymään ihmisinä ja ihmissuhteiden johtajina.
Kurkkaa sisältö täältä.

Minja Wahlsten kuva (7).png

Vähemmän stressiä-
enemmän energiaa.
Kaikille.

PSpe.png

JOHDA ITSEÄSI WORKSHOP-
VALMENNUKSEMME RYHMILLE

TOTEUTUS: Lähivalmennuksena- max. 10- 12 hlöä / ryhmä
HYÖDYT: Kurkkaa alta!
KESTO: 6 tuntia
Valmennus sisältää: Henkilökohtaisen Personal Pattern Inventory-PPI®-profiilin, valmennusmateriaalit ja esitehtävät
HINTA:  Pyydä tarjous

JOHDA ITSEÄSI
Jokaisen  ihmisen haastavin johdettava, 
on ihminen itse- that's for sure!
Stressaantuneena yhteys  on poikki itsen
ja yhteistyösuhteiden tuottavaan johtamiseen & kommunikointiin.  Stressikäytös saattaa näkyä ylikorostuneena kontrollointina & mikromanageeerauksena, turhautumisena ja omien arvojen saarnaamisena, ihmisenä hyväksytyksi tulemisen tarpeena, omien vahvuuksien liikakäyttämisenä jne. Kommunikointi erilaisten ihmisten kanssa saattaa olla haastavaa ja konfliktitkaan ei ole tavattomia. Muiden erilaisuus hämmentää.
 
VALMENNUKSEN JÄLKEEN 
Tietoisuus omasta potentiaalista, oman persoonallisuuden rakentumisesta ja  kyvyistä on noussut uudelle tasolle- tunnistat itsessäsi taitoja, vahvuuksia ja potentiaalia, jota et ole osannut aiemmin hyödyntää- sillä nyt tiedät MITEN sen teet Seuraavaksi opittua tietoa on alettava soveltaa arjessa- vietävä opitut prosessit oman itsen  & ihmissuhteiden johtamisessa käytäntöön.  Valmennuksen muutamia hyötyjä on mm. hminen kykenee sopeuttamaan oman kommunikointinsa aina yksilön sekä ryhmän tarpeita vastaavaksi, osaa tyydyttää psykologiset tarpeensa ja ennakoida omaa stressikäyttäytymistään tämän pohjalta. Osaa johtaa itseään, potentiaaliaan, ihmissuhteitaan ja työtehtäviään tuottavasti.

Johda itseäsi- johda tuottavuuttasi -    valmennussarja itsen johtamiseen

kasvattaa tehokkuutta | tarjoaa hyötyä |  lisää  tuottavuutta & tuloksia |edistää hyvinvointia | auttaa reflektoimaan | vahvistaa merkityksellisyyttäJ

Johtamisen kehittäminen ja johtajana kasvaminen alkaa aina oman itsen johtamisesta. Johtaaksesi tuottavasti ihmissuhteitasi - Sinun on aloitettava suhteesta itseesi ja tutustuttava oman persoonallisuutesi rakentumiseen- sen syihin ja seurauksiin.Valmennus sopii johtajalle, tiiminvetäjälle, asiantuntijalle ja jokaiselle ihmiselle joka, on valmis kehittymään ihmisenä- optimoimaan omaa kapasiteettiaan- oman itsensä ja ihmissuhteiden johtajana.Mitä enemmän opit tuntemaan itseäsi, käyttäytymistäsi- tapaasi reagoida, tuntea, toimia, ajatella, reflektoida ja muodostamaan mielipiteitä- sen enemmän opit tuntemaan muita ja luot tuottavia yhteyksiä muiden ihmisten kanssa.

HYÖDYT :

● Opit, mitkä asiat vaikuttavat henkilökohtaisiin motivaattoreihisi sekä niiden muuttumiseen.
● MITEN sinä mieluiten kuulisit asiasisällön, MITÄ sinulle puhutaan | mistä se johtuu : syy ja seuraus ?
● Opit tunnistamaan luontaiset vahvuutesi ja tilanteet, jolloin niistä  tulee heikkouksiasi.
● Opit tunnistamaan Sinulle ominaisen tavan suodattaa ympäristöäsi ja sen vaikutusta / merkitystä  omaan kommunikointiisi.
● Opit ymmärtämään oman stressikäyttäytymisesi syitä, seurauksia sekä ennakoimaan ja ehkäisemään sitä.
● Opit tunnistamaan, mitkä tekijät pitävät Sinut vireessä ja motivoituneena
● Saat itsellesi työkaluja ja menetelmiä kasvaa ja kehittyä ihmisenä.
● Opit hyödyntämään kokonaisvaltaisemmin Sinussa  olevia luonteenpiirteitä ja näkemään niiden mahdollisuudet tuottavuutta lisäävinä ominaisuuksina itsessäsi ja muissa ihmisissä.

PSpe.png

JOHDA YHTEISTYÖSUHTEITA
& RYHMÄDYNAMIIKKAA  WORKSHOP- ​VALMENNUKSEMME RYHMILLE

TOTEUTUS: Lähivalmennuksena- max. 10- 12 hlöä / ryhmä
HYÖDYT: Kurkkaa alta!
KESTO: 6 tuntia
Valmennus sisältää: Henkilökohtaisen Personal Pattern Inventory-PPI®-profiilin, valmennusmateriaalit ja esitehtävät
HINTA:  Pyydä tarjous

JOHDA RYHMÄDYNAMIIKKAA
Kun kommunikointi muiden kanssa ei suju tai Ihminen kommunikoi vain itselleen mieluisimmalla tavalla / ihminen  ei ymmärrä eikä tunnista  omia motivaattoreitaan & ajautuu helposti stressiin ja konflikteihin muiden ihmisten kanssa- tämä valmennus auttaa ratkaisemaan nämä haasteet. 
Tai mikäli henkilö liikakäyttää  omia vahvuuksiaan-muuttaen ne heikkoudekseen ja alkaa samalla sabotoida muita ihmisiä käytöksellään / ei  kykene näkemään muiden ihmisten erilaisuutta- heidän vahvuutenaan- tämä valmennus on suorastaan välttämätön tuottavuuden ja yhteistyösuhteiden parantamiseksi.
 
VALMENNUKSEN JÄLKEEN 
Yksilötasolla Ihminen kykenee sopeuttamaan oman kommunikointinsa sekä yksilön että ryhmän tarpeita vastaavaksi, osaa tyydyttää psykologiset tarpeensa ja ennakoida omaa stressikäyttäytymistään tämän pohjalta. 
Osaa johtaa itseään, ihmissuhteitaan ja työtehtäviään tuottavasti.

Johda ryhmädynamiikkaa-  valmennussarja ihmisten johtamiseen

kasvattaa tehokkuutta | tarjoaa hyötyä |  lisää  tuottavuutta & tuloksia |
edistää hyvinvointia | auttaa reflektoimaan | vahvistaa merkityksellisyyttä


Kyetäksesi motivoimaan erilaisia ihmisiä-
sinun on ensin oltava selvillä - mikä heitä motivoi. 
Ihmissuhteen ja ryhmän johtaminen edellyttää Sinulta kommunikointi- ja motivointitaitoja sekä kykyä ratkaista ja ehkäistä konflikteja.
 
Johtaaksesi tuottavasti muita ihmisiä ja erilaisia persoonallisuuksia- Sinun on opeteltava kuulemaan asioita, tilanteita, tapahtumia ja mielipiteitä- kuten muut ne kuulevat.

Opeteltava sopeuttamaan omaa kommunikointiasi ja viestintääsi siten- kuinka muut ihmiset  mieluiten kuulisivat Sinua. 
Opit käytännöllisiä menetelmiä ja taitoja- vaikuttaaksesi omalla kommunikoinnillasi toisen ihmisen motivoimiseen ja saat keinoja- ohjataksesi toisia ihmisiä pois stressistä.

HYÖDYT:

● Opit tunnistamaan toiselle ihmiselle mieluisimman ja motivoivimman tavan kommunikoida- tunnistamalla ihmisisten yksilöllistä tapaa havainnoida ympäristöään. 
● Opit tunnistamaan ihmisissä  " olevaa energiaa " = tunnistamaan erilaisia kerroksia ihmisissä-  jotka ovat "kimppuja " - erilaisista luonteenpiirteistä- näkyvimmistä, vielä piilossa oleviin.
● Opit, että ihmisten persoonallisuutta voi johtaa-  tunnistamalla käyttäytymistä- havainnoimalla vahvuuksia & luonteenpiirteitä, ilmaisua
● Opit tunnistamaan erilaisia stressikäyttäytymismalleja ja opit käytännöllisiä menetelmiä ja taitoja, joiden avulla pystyt kommunikoimaan tuottavasti muiden ihmisten kanssa- kutsumaan heitä pois stressistä.​​
● Opit menetelmiä ja saat työkaluja, KUINKA sanot toiselle ihmiselle sen asiasisällön, MITÄ sanot & mikä on tuottavin kommunikointityyli yhteyden saamiseksi muihin ihmisiin.
● Opit ymmärtämään ja " sietämään " erilaisuutta - mistä se johtuu, mitä siitä seuraa ja opit luomaan tuottavia yhteyksiä kaikenlaisten ihmisten kanssa.
● Opit johtamaan erilaisia ihmissuhteita-  lisäät omaa ja muiden ihmisten hyvinvointia sekä tuottavuutta.

bottom of page