persoonallisuuden

johtaminen

on organisaation uusi musta

Ihmisen persoonallisuus ei ole pelkästään temperamentti, värikoodi, tai yksinkertaistettu tyyppi- joka viittaa juuri Sinun tapaasi olla yhteydessä maailman ja ympäristön kanssa. 
 
Persoonallisuus ja sen rakentuminen on paljon monimutkaisempi kokonaisuus, mutta silti täydellisen ymmärrettävä ja aina yhtä yksilöllinen, kuin Sinä itse.
 
Persoonallisuus muodostuu tavastasi suodattaa maailmaa tai kuinka mieluiten olet yhteydessä muihin ihmisiin- siitä kuinka kaikkein mieluiten puhut ja  kommunikoit toisten kanssa.
 
Se rakentuu vahvimmista luonteenpiirteistäsi, sisältäen myös heikompia ja Sinussa vähemmän olevia piirteitä

Se on combo erilaisista " tyypeistä" Sinussa, jotka muodostuvat lukuisista erilaisten piirteiden klustereista. 
 
Se on motivaattorisi - Sinussa olevat psykologiset tarpeesi, jotka odottavat tyydyttymistään positiivisesti. Motivaattorit  Sinussa, joiden prioriteettit muuttuvat eletyn elämäsi  eri vaiheiden myötä.
 
Persoonallisuutesi näkyy myös stressi- ja distressikäytöksessäsi. (distressi on stressiä vakavampi oire silloin- kun  psykologiset tarpeesi tyydyttyvät negatiivisesti.)
 
Persoonallisuuteesi vaikuttaa myös  ne emotionaaliset haasteet, jotka aitoina tunteina ovat vaikeita kohdata ja käsitellä.  Ne tunteet, joiden olemassa olon kiellämme tai mieluiten vain unohtaisimme. Ne ovat tunteita jotka meitä valvottavat öisin.

geeniperimä & kasvuympäristö

plus tietoisuus 

Jokaisella meistä on jonkinlainen kuva persoonallisuutemme rakentumisesta, sen synnystä ja esimerkiksi siihen liittyvän käyttäytymisen syistä ja seurauksista. Asialla on toki merkitystä meille jokaiselle,
 
Koska persoonallisuutemme muodostuu osaltaan geeniperimästämme ja kasvuympäristöstämme - niihin asioihin me emme voi enää vaikuttaa.

Sen sijaan me voimme vaikuttaa  tietoisuuteen itsestämme ja muista ihmisistä- omaan ja muiden kokemukseen meitä ympäröivästä maailmasta.
 
Totuus lienee, että me ihmiset lähestymme sietämistä ja hyväksyntää useilta eri poluilta, mutta jokaisella meistä on sama matka - samat läksyt eri muodoissa.

Tavoitteenamme on  kasvaa ja kehittyä ihmisinä ja pystyä kohtaamaan toisemme yksilöinä, muita arvostavana ja kunnioittavana, yhteistyökykyisenä tiimipelaajana. 
 
Totuus itsestä ja muista, on aina subjektiivinen kokemus. Kun alamme ymmärtää vaikuttimia sen ympärillä, kuljemme kohti kehittymistä ja saatamme kohdata toisemme uudella maaperällä.
 
Vaikka menneisyytesi  asuu ja näkyy nykyhetkessä,  tulevaisuutesi elää asenteessasi- siinä tietoisuudessa, millainen johtaja Sinä olet itsellesi, ihmissuhteillesi ja maailmalle.
 
Saadaksesi jotain, mitä sinulla ei ikinä ole ollut,
Sinun täytyy tehdä jotain,
mitä et ole aiemmin tehnyt.
 

On aika laajentaa 

tietoisuutta

Vahvimmat luonteenpiirteemme vaikuttavat siihen, miten ympäristöämme suodatamme- kuinka mieluiten muiden kanssa kommunikoimme.

Mitä paremmin ymmärrämme itseämme sekä muiden ihmisten  tapaa havainnoida ympäristöään & kommunikoida,

-sen  tietoisemmaksi tulemme omista mahdollisuuksistamme vaikuttaa tuottavuuteen, oman itsemme & ihmissuhteidemme johtamisessa.

Koska jokainen meistä  antaa oman panoksensa organisaatiokulttuurin rakentumiseen- on syytä olla tietoinen siitä, kuinka tuottavasti  me itseämme ja ihmissuhteitamme johdamme.

Ihmisten persoonallisuus luo perustan organisaatiokulttuurille.

Prosessit,
joita yksilö, tiimit ja organisaatio toteuttavat,

näkyvät  johtamistaidoissa
& tuloksissa.


 

tasa-arvoinen
monimuotoinen
osallistava

Kulttuuri -syntyy
ymmärryksestä , havainnoista & oivalluksista

- toiminnasta ja halusta
parantaa, kehittää ja uudistaa

nykyisiä organisaatiorakenteita,
toimintamalleja ja ennen kaikkea

ihmisten
välisiä
yhteyksiä

Blurred people mingling

equity- equaility
tasa- arvo | oikeudenmukaisuus

Tasa-arvoinen suhtautuminen kaikkiin ihmisiin & ihmisissä olevaan pääomaan,
edellyttää laaja-alaista ymmärrystä erilaisuuden merkityksen
syistä & seurauksista- ihmisiin sisältyvästä  potentiaalista.

Se on enemmän, kuin vain arvo - osana organisaation vastuullisuusstrategiaa.
Se edellyttää erilaisuutta syrjivän toiminnan ohjaamista tuottaviin käytänteisiin.